Öppet köp i 30 dagar      Snabba leveranser     Bemannad kundtjänstArtikelnummer:
150176

Neurokan 60tab

Midsona Neurokan 60 tab

Produktbeskrivning:

Midsona Neurokan är ett växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet, vid lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär.
 

Använd inte Neurokan

  • om du använder andra läkemedel.
     
  • om du är allergisk (överkänslig) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Neurokan (anges i avsnitt 6).
     


Varningar och försiktighet
Kontakta läkare om symptomen försämras efter att behandlingen med Neurokan påbörjats.

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Intensiv UV-strålning bör undvikas under användning av Neurokan.

Andra läkemedel och Neurokan

Neurokan ska ej användas under samma tidsperiod som du använder andra läkemedel. Orsaken är att Neurokan kan minska blodkoncentrationen och därmed effekten av andra läkemedel vid samtidig användning samt upp till ca. två veckor efter att du avslutat behandling med Neurokan. Det gäller särskilt läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmåga (warfarin), digoxin, läkemedel som motverkar avstötning av transplanterade organ, cytostatika samt vissa läkemedel mot HIV-infektion. Biverkningsrisken kan dessutom öka om du kombinerar Neurokan med vissa antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare, nefazodon) och medel mot migrän (triptaner).

Kvinnor som använder p-piller, p-injektion eller p-stav bör komplettera med andra preventivåtgärder. En minskad plasmakoncentration av preventivmedlen kan leda till ökad förekomst av blödning mellan menstruationerna och till att p-pillren, p-injektionen eller p-stavarna inte skyddar mot graviditet.

Du kan behöva sluta ta Neurokan före planerad operation. Rådgör med din läkare för att undvika eventuella interaktioner med produkter som används under generell och lokal bedövning.

Om du redan tar Neurokan samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare innan du avslutar behandlingen med Neurokan. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du slutar behandling med Neurokan eller byter till annan johannesörtprodukt.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

I brist på tillräckliga data bör Neurokan inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
Körförmåga och användning av maskiner

Trötthet kan förekomma som biverkan av Neurokan, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Neurokan innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder Neurokan.

Hur du använder Neurokan
Använd alltid Neurokan exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos
Vuxna och äldre:

1 tablett 2 gånger dagligen.

Tabletterna sväljes hela med lite vätska.
Användning för barn

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har använt för stor mängd Neurokan

Om du fått i dig för stor mängd av Neurokan eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har glömt att ta Neurokan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt att ta tabletterna som vanligt enligt anvisning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


Om du redan tar Neurokan samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare innan du avslutar behandlingen med Neurokan. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du slutar behandling med Neurokan eller byter till annan johannesörtprodukt.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Neurokan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarmbesvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

Ljushyllta personer kan reagera med förstärkta symptom av solbränna (t. ex. stickningar, känslighet för kyla eller smärta) vid intensivt solljus.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

Hur Neurokan ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet per dragerad tablett är: 300 mg extrakt av johannesört

(Hypericum perforatum L.), ört, motsvarande:

ca 1,5 g torkad johannesört

0,3-0,9 mg hypericin

9,0-18,0 mg hyperforin

inte mindre än 18,0 mg flavonoider


Övriga innehållsämnen är:

Mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, hypromellos, askorbinsyra, makrogoler, kollodial hydratiserad kiseldioxid, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, titandioxid E171, gul järnoxid E172, talk, vanillin, sackarinnatrium, skumdämpande medel (simetikon, metylcellulosa, sorbinsyra).

Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan användning av denna produkt. Den kan innehålla information som är viktig för dig.Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »
Produkter
Leverantörer
Övrigt